Auteur: beheer

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/wet-invoering-minimumuurloon-in-staatsblad-geplaatst/

Kamervragen lonen en winsten

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over de verhouding tussen winsten van bedrijven en de

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/kamervragen-lonen-en-winsten/

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in

https://loonservice.nl/toeslagen/nota-van-wijziging-wetsvoorstel-wet-aanvullende-regelingen-hersteloperatie-toeslagen/

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze

https://loonservice.nl/loonbelasting/tijdstip-indiening-verzoek-toepassing-30-regeling/

Herstel arbeidsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een beschikking van de kantonrechter, waarbij een arbeidsovereenkomst is

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/herstel-arbeidsovereenkomst/

Gelijke kansen bij werving en selectie

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat moet zorgen voor gelijke kansen bij werving en

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/gelijke-kansen-bij-werving-en-selectie/

Uniform wettelijk minimumuurloon

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2023 het initiatiefwetsvoorstel ter invoering van een uniform

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/uniform-wettelijk-minimumuurloon/

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/verplichte-aanwezigheid-voor-aanvang-dienst/

Geen proefplaatsing maar arbeidsovereenkomst

De ketenregeling houdt in dat aan een werknemer maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/geen-proefplaatsing-maar-arbeidsovereenkomst/

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/aanzegging-of-opzegging-arbeidsovereenkomst/

Tweede fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de tweede fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van het kabinet

https://loonservice.nl/belastingplan/tweede-fiscale-beleids-en-uitvoeringsagenda/

Kamerbrief gerichte ondersteuning in 2024

Het op Prinsjesdag 2022 voorgestelde generieke pakket koopkrachtmaatregelen geldt alleen voor 2023. Voor

https://loonservice.nl/algemeen/kamerbrief-gerichte-ondersteuning-in-2024/

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/bedragen-minimumloon-per-1-juli-2023/

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede

https://loonservice.nl/belastingplan/wetsvoorstel-fiscale-verzamelwet-2024/

Gebruikelijk loon lager vastgesteld

Wie werkzaamheden verricht voor een bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, dient daarvoor een

https://loonservice.nl/loonbelasting/gebruikelijk-loon-lager-vastgesteld/

Onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de wet- en regelgeving voor

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/onderzoek-modernisering-regelgeving-kinderarbeid/

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolgen voor de toepassing

https://loonservice.nl/loonbelasting/toepassing-loonkostenvoordeel-na-overgang-onderneming/

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt, recht

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/dagloonberekening-uitkering-aanvullend-geboorteverlof/

Arbeidsovereenkomst ontbonden ondanks veroordeling werkgever tot herstel daarvan

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/arbeidsovereenkomst-ontbonden-ondanks-veroordeling-werkgever-tot-herstel-daarvan/

Billijke vergoeding voor ontslagen werknemer

Op verzoek van een werkgever heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens een

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/billijke-vergoeding-voor-ontslagen-werknemer/

Recht op billijke vergoeding bij voorgewende ontslagreden

Een werknemer kan in een procedure over de beËindiging van de arbeidsovereenkomst verzoeken om een

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/recht-op-billijke-vergoeding-bij-voorgewende-ontslagreden/

Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/maatregelen-voor-de-arbeidsmarkt-aangekondigd/

Bezorgers in dienstbetrekking

Volgens het Burgerlijk Wetboek is sprake van een arbeidsovereenkomst als de ene partij zich verbindt om

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/bezorgers-in-dienstbetrekking/

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/afschaffing-lage-inkomensvoordeel-ter-consultatie-gelegd/

Brief UWV over Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Deze maand verstuurt het UWV brieven naar werkgevers over de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).
De

https://loonservice.nl/kantoornieuws/brief-uwv-over-wet-tegemoetkoming-loondomein-wtl/

RVU Metaal en Techniek

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metaal en Techniek is op 1 januari 2023 in werking getreden. De RVU

https://loonservice.nl/kantoornieuws/rvu-metaal-en-techniek/

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/concurrentiebeding-niet-overtreden-door-dienstverband-bij-buitenlandse-werkgever/

Verzamelbesluit pensioenen gewijzigd

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een verzamelbesluit over pensioenen in de loon- en

https://loonservice.nl/loonbelasting/verzamelbesluit-pensioenen-gewijzigd/

Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken om de toeslagen op termijn af te schaffen.

https://loonservice.nl/toeslagen/wetsvoorstel-vereenvoudiging-huurtoeslag/

Internetconsultatie fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het

https://loonservice.nl/algemeen/internetconsultatie-fiscale-regelingen/

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beËindigingsovereenkomst gesloten.

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/werknemer-is-geen-belanghebbende-bij-besluit-toekenning-compensatie-transitievergoeding/

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor

https://loonservice.nl/loonbelasting/hernieuwd-verzoek-30-regeling-terecht-afgewezen/

Buitengerechtelijke ontbinding arbeidsovereenkomst hield geen stand

Een rechtshandeling kan worden vernietigd als deze onder invloed van een wilsgebrek tot stand is gekomen.

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/buitengerechtelijke-ontbinding-arbeidsovereenkomst-hield-geen-stand/

Duur arbeidsovereenkomst

Een procedure voor de rechtbank ging over de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/duur-arbeidsovereenkomst/

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Een werkgever kan aan zijn werknemers een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets ook privé

https://loonservice.nl/loonbelasting/tegemoetkoming-administratieve-lasten-fiets-van-de-zaak-en-reiskostenvergoeding/

Afkoopgrens klein pensioen

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in de

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/afkoopgrens-klein-pensioen/

Behandeling wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de

https://loonservice.nl/algemeen/behandeling-wetsvoorstel-afbouw-salderingsregeling/

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/verkorting-periode-loondoorbetaling-bij-ziekte-aow-gerechtigde-werknemers/

Ontslag voor werknemer die werkgever onvoldoende informeerde over nevenwerkzaamheden

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte geen algeheel nevenwerkzaamhedenverbod. Wel was de

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/ontslag-voor-werknemer-die-werkgever-onvoldoende-informeerde-over-nevenwerkzaamheden/

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/eenzijdig-wijzigingsbeding/

Geen recht op WW

De Werkloosheidswet (WW) omschrijft een werknemer als de natuurlijke persoon, die jonger is dan de

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/geen-recht-op-ww/

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het

https://loonservice.nl/algemeen/kamervragen-over-registratie-van-hypotheekgegevens/

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de

https://loonservice.nl/algemeen/ubo-register-wordt-minder-toegankelijk-door-uitspraak-hof-van-justitie-eu/

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens in behandeling. Dit wetsvoorstel

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/nota-van-wijziging-wetsvoorstel-wet-herziening-bedrag-ineens/

Nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

Bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is de regelgeving over de aanvullende

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/nieuwe-opzet-aanvullende-risico-inventarisatie-en-evaluatie-gevaarlijke-stoffen/

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is

https://loonservice.nl/loonbelasting/opgave-van-aan-derden-uitbetaalde-bedragen/

Voortgangsbrief werken met of als zelfstandige(n)

De ministers van SZW en van EZK en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een uitgebreide

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/voortgangsbrief-werken-met-of-als-zelfstandigen/

Wijziging bedragen en percentages sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft een regeling gepubliceerd in verband met de wijziging van diverse bedragen en

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/wijziging-bedragen-en-percentages-sociale-verzekeringen/

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/wetsvoorstel-wet-toekomst-pensioenen-door-de-tweede-kamer/

Verplichte CO2-registratie mobiliteit

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat werkgevers met 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen

https://loonservice.nl/algemeen/verplichte-co2-registratie-mobiliteit/

Wijziging fiscale behandeling optierechten

De wettelijke regeling van de behandeling van optierechten op aandelen in de loonbelasting is per 1

https://loonservice.nl/loonbelasting/wijziging-fiscale-behandeling-optierechten/

Tarieven en heffingskortingen 2023

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als

https://loonservice.nl/loonbelasting/tarieven-en-heffingskortingen-2023/

Belastingplan 2023 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangenomen. Belangrijkste

https://loonservice.nl/belastingplan/belastingplan-2023-aangenomen-door-eerste-kamer/

Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023

De wettelijke rente is per 1 januari 2023 van 2 naar 4% gestegen. De laatste wijziging van de wettelijke

https://loonservice.nl/algemeenciviel-recht/wettelijke-rente-omhoog-naar-4-in-2023/

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de maximum uurprijzen, waarop de kinderopvangtoeslag is

https://loonservice.nl/toeslagen/alsnog-aanpassing-maximum-uurprijzen-kinderopvang/

Thuiswerken en sociale verzekering vanaf 1 juli 2022

Op 1 juli 2022 is het coronabeleid van de SVB beËindigd. Tot 1 juli 2023 geldt een overgangsperiode voor

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/thuiswerken-en-sociale-verzekering-vanaf-1-juli-2022/

Uitleg overgangsregeling 30%-regeling leidt tot nieuwe beschikking

Met ingang van 1 januari 2019 is de 30%-regeling aangepast. Voor werknemers van wie de 30%-regeling door

https://loonservice.nl/loonbelasting/uitleg-overgangsregeling-30-regeling-leidt-tot-nieuwe-beschikking/

Vierde nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de vierde nota van wijziging bij het

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/vierde-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-toekomst-pensioenen/

Beantwoording Kamervragen TVL

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een uitspraak van het College van Beroep voor het

https://loonservice.nl/corona-update/beantwoording-kamervragen-tvl/

Uitbreiding Team Fiscount Loonservice

Met ingang van 5 december is Bart Pater gestart bij Fiscount Loonservice als beginnend

https://loonservice.nl/kantoornieuws/uitbreiding-team-fiscount-loonservice/

Gebruikelijk loon in 2023

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In een bijlage bij de

https://loonservice.nl/loonbelasting/gebruikelijk-loon-in-2023/

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon:

Leeftijd
per

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2023/

Uitkeringsbedragen AOW per 1 januari 2023

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 voor de AOW zijn:

categorie
per

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/uitkeringsbedragen-aow-per-1-januari-2023/

Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023

De periode waarin het mogelijk is om vaststelling van de loonkostensubsidie NOW-5 aan te vragen is

https://loonservice.nl/corona-update/vaststellingsloket-now-5-open-tot-en-met-2-juni-2023/

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/premiepercentages-sociale-verzekeringen-2023/

Memorie van antwoord Belastingplan 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de memorie van antwoord betreffende het Belastingplan 2023 naar

https://loonservice.nl/belastingplan/memorie-van-antwoord-belastingplan-2023/

Memorie van antwoord Overbruggingswet box 3

Bij de Eerste Kamer is het pakket Belastingplan 2023 in behandeling. Onderdeel van dit pakket is het

https://loonservice.nl/belastingplan/memorie-van-antwoord-overbruggingswet-box-3/

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van

https://loonservice.nl/algemeen/kvk-verstrekt-voorlopig-geen-informatie-uit-ubo-register/

Vernietiging loonsanctie na bezwaar

Bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet WIA beoordeelt het UWV of

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/vernietiging-loonsanctie-na-bezwaar/

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte

https://loonservice.nl/loonbelasting/bedrag-vrijstelling-thuiswerkvergoeding-2023/

In hoger beroep gedeeltelijke toewijzing loonvordering

Een op staande voet ontslagen werknemer vorderde betaling van loon en van een vergoeding voor niet

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/in-hoger-beroep-gedeeltelijke-toewijzing-loonvordering/

Bonussen en de vrije ruimte van de WKR

Elke werkgever heeft in 2022 een vrije ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en

https://loonservice.nl/kantoornieuws/bonussen-en-de-vrije-ruimte-van-de-wkr/

Aanlevering in december en januari

Om alles tijdig te kunnen verwerken hebben we de volgende aanleverdata in december en januari.

December

https://loonservice.nl/kantoornieuws/aanlevering-in-december-en-januari/

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het

https://loonservice.nl/loonbelasting/eigenwoningforfait-en-arbeidskorting-2023/

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/bijdrageloon-en-premiepercentages-zvw-2023/

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/aow-leeftijd-in-2028-naar-67-jaar-en-3-maanden/

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor

https://loonservice.nl/belastingplan/belastingplan-2023-aangenomen-door-tweede-kamer/

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/benut-de-mogelijkheden-van-de-werkkostenregeling-wkr/

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/maakt-gebruik-van-de-investeringsaftrek/

Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/tarieven-vennootschapsbelasting/

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/voorkom-belastingrente/

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/vraag-middeling-aan-bij-wisselende-inkomens/

Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/bijtelling-auto-van-de-zaak/

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/aandachtspunten-jaarafsluiting-loonadministratie/

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/doe-tijdig-suppletieaangifte/

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/afdracht-over-privegebruik/

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/herziening-aftrek-voorbelasting/

Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/beperk-belastingheffing-in-box-3/

Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/giftenaftrek/

Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/schenken-van-aandelen/

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/salaris-dga/

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/aftrekbeperking-inkomstenbelasting/

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

https://loonservice.nl/eindejaarsactualiteiten/premies-lijfrenteverzekeringen/

Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?

Iemand is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt volgens de Wet WIA als hij niet meer dan 20% kan

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/wel-of-niet-duurzaam-arbeidsongeschikt/

Hoger beroep tegen ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter heeft een arbeidsovereenkomst ontbonden op de grond van (ernstige) verwijtbaarheid van

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/hoger-beroep-tegen-ontbinding-arbeidsovereenkomst/

UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke

https://loonservice.nl/algemeen/ubo-register-voor-trusts/

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van

https://loonservice.nl/arbeidsrecht/recht-op-betaald-verlof-tijdens-ziekte/

No-riskbepaling ZW en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

De no-riskbepaling in de Ziektewet (ZW) is bedoeld om werkgevers te stimuleren om gedeeltelijk

https://loonservice.nl/sociale-verzekeringen/no-riskbepaling-zw-en-gedifferentieerde-premie-werkhervattingskas/

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2023 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn heeft een

https://loonservice.nl/belastingplan/vierde-nota-van-wijziging-belastingplan-2023/